Wedding Videography (รับถ่ายวิดีโองานแต่งงาน)

Kamonwan & Tawiwat (Wedding Videography)

 

รูปแบบ: วิดีโองานแต่งงาน (เช้า-บ่าย) / 2 กล้อง
สถานที่: Swissotel Le Concorde