Wedding Videography (รับถ่ายวิดีโองานแต่งงาน)

Urasa & Shuai (Wedding Videography)

 

รูปแบบ: วิดีโองานแต่งงาน (เช้า-บ่าย) / 1 กล้อง
สถานที่: Radisson Blu Plaza Bangkok