Wedding Videography (รับถ่ายวิดีโองานแต่งงาน)

Wan & Pond (Wedding Videography)

 

รูปแบบ: วิดีโองานแต่งงาน (เช้า-บ่าย) / 1 กล้อง
สถานที่: ร้านอาหารเมืองเล