Wedding Videography (รับถ่ายวิดีโองานแต่งงาน)

Numwan & Build (Wedding Videography)

รูปแบบ: วิดีโองานแต่งงาน (เช้า-บ่าย)
สถานที่: Amari Watergate