Wedding Videography (รับถ่ายวิดีโองานแต่งงาน)

Golf & Tum (Wedding Videography)

 

รูปแบบ: วิดีโองานแต่งงาน (เช้า+เย็น) / 1 กล้อง
สถานที่: The Emerald Hotel